KËSHILLAT E PSHDK-së

KËSHILLAT E PSHDK-së


Këshillat e PSHDK-së janë:

 

1. Këshilli për çështje Juridike-Statutare-                                           Tush Dedaj

 

2. Këshilli për çështje ekonomiko-financiare-                                    Nuo Nua

 

3. Këshilli për arsim, shkencë e kulturë,rini dhe sport-                    Mr. Ndrec Perlleshi

 

4. Këshilli për çështje shëndetsore dhe politikë sociale-                Dr.Tome Komani

 

5. Këshilli për çështje të zhvillimit bujqësisë dhe viseve rurale-     Robert Marjakaj

 

6. Këshilli për energjetikë, mbrojtje të mjedisit dhe ekologji-          Anton Antoni

 

7. Këshilli për mbrojtje dhe siguri-                                                        Gegë Lleshi

 

8. Këshilli për çështje politike të kuadrave-                                         Lazer Ukgjini

 

9. Këshilli për informim dhe propagandë-                                           Emanuel Demaj

 

10. Këshilli për marrëdhënie me jashtë-                                             Mr. Arion Thaq